Projektid

01.05.2019-31.10.2020 osutasime Tallinna linnas koduteenuseid ESF projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames

Teenuse eesmärk oli osutada täisealistele inimestele vajaduspõhist hoolekandeteenust, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust, võimaldades neil tööturule siseneda ja/või täis- või osalise koormusega tööl käia.

Teenuse sihtrühmad olid

  • Tallinnas elavad täisealised hooldusvajadusega inimesed (18-aastased ja vanemad) kes omavad tööealist tööturule sisenevat või tööturul jätkavat pereliiget ja kes vajavad järelevalvet, juhendamist ja/või abi toimingutes, mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks;
  • Tallinnas elavate täisealiste hooldusvajadusega inimeste tööealised pereliikmed, kes on vanuses 18-74 eluaastat ja kes sisenevad tööturule või jätkavad/püsivad seal täis- või osalise tööajaga.

Projekti tulemused

Projekti raames osutati koduteenuseid kokku 18 kuu jooksul, arendustegevused jätkusid teenuseosutaja arendusmeeskonna liikmete poolt vabatahtlikkuse alusel novembris ja detsembris 2020. Kokku viidi projekti raames perioodil 01.05.2019-31.10.2020 läbi tegevusi 9882 tundi järgmistes mahtudes:

  • koduteenuseid koos lisakomponentidega 6172 tundi
  • Tallinna LOV sotsiaalosakondade poolt suunati teenusele 45 hooldusvajadusega inimest
  • arendustegevusi (vt  LISA 10. Osalemine arendustegevustes) 985 tundi
  • administratiivtööd (sh meeskonna komplekteerimine ja juhtimine, isikukaitsevahenditega varustamine, tööaja arvestus, teenuseprotsessi ja teenuseosutamisega seonduva dokumentatsiooni väljatöötamine, jms) 2725 tundi.

Klientide tagasiside

04.11-02.12.2019 viidi interneti teel läbi rahulolu-uuring. Küsitlus oli anonüümne ning tulemusi hinnati kogumis, vastuseid ei viidud kokku vastanu isikuga. Kokku vastati küsitlusele 13 kliendi kohta, mis oli 81,25% küsitluse alguspäevaks teenusel olnud klientidest. Uuringu tulemused on siin.

26.10-16.11.2020 viidi läbi tagasiside uuring telefoniküsitlusena, tulemused sisestati  andmebaasi ja analüüsiti anonüümselt. Kokku vastati küsitlusele 35 kliendi kohta, mis on 77,78% kõigist küsitluse alguspäevaks teenusele suunatud olnud inimestest. Uuringu tulemused on siin.

03.09.2018-16.11.2018 viisime koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga läbi pilootprojekti "Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele"

Pilootprojekti eesmärk oli selgitada välja, kas koduhospiitsi teenus toetab piisavalt perekondade toimetulekut terminaalfaasis lähedase hooldamisel ning vähendab seeläbi ebavajalikke kiirabiväljakutseid ning hospitaliseerimisi. Selle eesmärgi täitmiseks oli plaanis osutada koduhospiitsi teenuseid 12-15 perekonnale arvestusega kuni 10 tundi nädalas perekonna kohta ning jagada vajadusel 60 komplekti inkontinentsi tooteid ja põetusabivahendeid.

Teenuse sihtrühm oli:

  • Tallinna linnas Pirita ja Lasnamäe linnaosades, Maardu linnas ja Viimsi vallas elavad vähekindlustatud täisealised elu ohustava kroonilise haigusega inimesed, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ning kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. 

Projekti tulemused:

  • osutasime kokku mahus 253 tundi koduhospiitsi kompleksteenust  
  • kokku osales projektis  13 perekonda 
  • jagasime 60 komplekti inkontinentsi tooteid ja põetusabivahendeid

Klientide tagasiside

19.11-23.11.2018 viidi interneti teel läbi tagasisideküsitlus teenusel osalenud perekondadega. Küsitlus oli anonüümne ning tulemusi hinnati kogumis, vastuseid ei viidud kokku vastanu isikuga. Ankeedile vastas 12 inimest. Uuringu tulemused on siin.