Projektid

01.05.2019-31.10.2020 osutasime Tallinna linnas koduteenuseid
ESF projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames

Teenuse eesmärk 

Osutada täisealistele inimestele vajaduspõhist hoolekandeteenust, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust, võimaldades neil tööturule siseneda ja/või täis- või osalise koormusega tööl käia. 

Teenust osutatakse projektiperioodil kokku 40-le Tallinnas elavale hooldusvajadusega täisealisele inimesele. 

Teenuse sihtrühmad 
• Tallinnas elavad täisealised hooldusvajadusega inimesed (18-aastased ja vanemad) kes omavad tööealist tööturule sisenevat või tööturul jätkavat pereliiget ja kes vajavad järelevalvet, juhendamist ja/või abi toimingutes, mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks; 
• Tallinnas elavate täisealiste hooldusvajadusega inimeste tööealised pereliikmed, kes on vanuses 18-74 eluaastat ja kes sisenevad tööturule või jätkavad/püsivad seal täis- või osalise tööajaga. 

Projekti tulemused 

Projekti raames osutati koduteenuseid kokku 18 kuu jooksul, arendustegevused jätkusid teenuseosutaja arendusmeeskonna liikmete poolt vabatahtlikkuse alusel novembris ja detsembris 2020. Kokku viidi projekti raames perioodil 01.05.2019-31.10.2020 läbi tegevusi 9882 tundi järgmistes mahtudes: 

  • koduteenuseid koos lisakomponentidega 6172 tundi 
  • arendustegevusi (vt  LISA 10. Osalemine arendustegevustes) 985 tundi 
  • administratiivtööd (sh meeskonna komplekteerimine ja juhtimine, isikukaitsevahenditega varustamine, tööaja arvestus, teenuseprotsessi ja teenuseosutamisega seonduva dokumentatsiooni väljatöötamine, jms) 2725 tundi. 

Eesmärgi täitmine 

Perioodil 01.05.2019-31.10.2020 suunati Tallinna LOV sotsiaalosakondade poolt teenusele 45 hooldusvajadusega inimest. Kõigile teenusele suunatud hooldusvajadusega inimestele ja/või hoolduskoormusega inimestele osutati koduteenuseid ja/või lisakomponente. Kokku osutati koduteenuseid koos lisakomponentidega 6172 tundi. 

Klientide tagasiside 

04.11-02.12.2019 viidi interneti teel läbi rahulolu-uuring. Kokku vastati küsitlusele 13 kliendi kohta, mis oli 81,25% küsitluse alguspäevaks teenusel olnud klientidest. Uuringu tulemused on siin. 

26.10-16.11.2020 viidi läbi tagasiside uuring telefoniküsitlusena, tulemused sisestati küsitlejate poolt andmebaasi ja analüüsiti anonüümselt. Kokku vastati küsitlusele 35 kliendi kohta, mis on 77,78% kõigist küsitluse alguspäevaks teenusele suunatud olnud inimestest. 

03.09.2018-16.11.2018 viisime koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga läbi pilootprojekti "Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele"

Pilootprojekti eesmärk oli selgitada välja, kas koduhospiitsi teenus toetab piisavalt perekondade toimetulekut terminaalfaasis lähedase hooldamisel ning vähendab seeläbi ebavajalikke kiirabiväljakutseid ning hospitaliseerimisi. 

Projekti raames osutas Koduhospiits OÜ kokku mahus 253 tundi koduhospiitsi kompleksteenust arvestusega kuni 10 tundi nädalas pere kohta. Teenust osutati Viimsi vallas, Maardu linnas ning Tallinnas Pirita ja Lasnamäe linnaosades elavatele vähekindlustatud peredele. Kokku sai projekti raames tasuta koduhospiitsi kompleksteenuseid 13 perekonda. 

Pilootprojekti raames oli võimalik teenusesaajatele vajadusel anda tasuta inkontinentsi tooteid ja põetusabivahendeid – mähkmeid ja imavaid aluslinu. Kokku jagati projekti raames 60 komplekti inkontinentstooteid ja põetusabivahendeid.