Isikuandmete töötlemine

Töötleme isikuandmeid, kui: 

 • registreerite ennast teenusele– töötleme Teie isikuandmeid pakkumaks Teile võimalikult turvalist ja sisukat koduhospiitsi teenust 
 • klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks - töötleme Teie isikuandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks 
 • Teie lähedane on meie klient – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust kliendiga. Edastame Teile kui kliendi lähedasele kliendi terviseseisundit kajastavaid andmeid, osutatud teenuste sisu ja kogutud informatsiooni. Seda ainult juhul, kui klient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud 
 • soovite teenuseosutamisega seotud dokumentide või andmete väljastamist - kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks 
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse - kasutame Teie isikuandmeid kirjas toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat 
 • esitate meile tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid meie ettevõtte veebilehel 
 • kandideerite meile tööle - lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid 
 • külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks 

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest. 

Andmete edastamine 

Lepingulise kohustuse täitmiseks edastame teenuseosutamisega seotud andmeid vastavalt Teiega sõlmitud kokkulepetele: 

 • meditsiiniteenuse osutajale (nt perearstile, koduõele, eriarstile, vms) 
 • kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale 
 • Sotsiaalkindlustusametile, Töötukassale vm ametkonnale 
 • teenuseosutamisega seotud koostööpartneritele (nt abivahendite pakkujad, vms) 

 

Kirjavahetus 

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada Koduhospiits OÜle teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. 

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). 

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. 

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse. 

 

Enda kohta käivate andmetega tutvumine 

Teil on õigus: 

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud 
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad 
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist  
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse) 
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes 

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib saata postiga aadressile Veehoidla 35, 74117 Maardu või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info(ätt)koduhospiits.ee 

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberkandjal või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist. 

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib: 

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi 
 • kahjustada riiklikku julgeolekut 
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist. 

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie ettevõtte poole telefonil info +372 566 86 477 või e-posti aadressil info(ätt)koduhospiits.ee 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed 

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Koduhospiits OÜ  või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee) 

 

Koduhospiits OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.