Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Edit Template

privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete Töötlemine

Koduhospiits OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • Registreerudes teenusele, töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda teile turvalist ja sisukat koduhospiitsi teenust.
 • Kui klient määrab teid oma kontaktisikuks, töötleme teie isikuandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks.
 • Kui teie lähedane on meie klient, töötleme teie isikuandmeid, et kontrollida teie seotust kliendiga ning edastame vajadusel teile kliendi terviseseisundit ja teenuste kohta käivat teavet.
 • Kui soovite teenuseosutamisega seotud dokumente või andmeid, kasutame teie isikuandmeid nende väljastamiseks.
 • Kui saadate meile selgitustaotluse või kaebuse, kasutame teie isikuandmeid asjaolude väljaselgitamiseks ja vastamiseks.
 • Kui esitate meile tagasisidet, avaldame selle anonüümselt veebisaidil, varjates teie identiteeti.

Koduhospiits OÜ võib koguda ja töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Lisaks eeltoodule on Koduhospiits OÜl õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites

Oma isikuandmete jagamisega annab klient Koduhospiits OÜle õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel Koduhospiits OÜle jagab.

Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Koduhospiits OÜ ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2. Andmete Säilitamine

Andmete säilitamisel järgime kehtestatud õigusakte ja tähtaegu.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

 

3. Andmete Edastamine

Lepingulise kohustuse täitmiseks edastame teenuseosutamisega seotud andmeid vastavalt Teiega sõlmitud kokkulepetele: 

 • meditsiiniteenuse osutajale (nt perearstile, koduõele, eriarstile, vms) 
  • kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale 
  • Sotsiaalkindlustusametile, Töötukassale vm ametkonnale 
  • teenuseosutamisega seotud koostööpartneritele (nt abivahendite pakkujad, vms) 

4. Kirjavahetus

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada Koduhospiits OÜle teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. 

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). 

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. 

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse. 

 

5. Enda Kohta Käivate Andmetega Tutvumine

Teil on õigus: 

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud 
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad 
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist 
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse) 
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes 

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib saata postiga aadressile Veehoidla 35, 74117 Maardu või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info(ätt)koduhospiits.ee 

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberkandjal või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist. 

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib: 

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi 
 • kahjustada riiklikku julgeolekut 
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.  

6. Õiguste Kaitse ja Kontaktandmed

Kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, võite esitada kaebuse Koduhospiits OÜ-le või Andmekaitse Inspektsioonile.

Koduhospiits OÜ järgib kõiki andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte ning teeb kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid.

 

7. Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

 

Kontaktandmed:

Telefon: +372 566 86 477

E-post: info@koduhospiits.ee

Aadress: Tallinn, Pärnu mnt 41a

Kodune hooldus ja abi Sinu kõigile vajadustele

Lahtiolekuajad

Koduhospiits OÜ
Reg kood: 14458636

© 2024 Koduhospiits